Bulletin Municipal

Bulletin municipal n°1 – Août 2020

https://rilhac-xaintrie.fr/wp-content/uploads/2020/10/BULLETIN-MUNICIPAL-RX-AOUT-2020.pdf

Bulletin municipal n°2 – Octobre 2020

https://rilhac-xaintrie.fr/wp-content/uploads/2020/11/BULLETIN-MUNICIPAL-RX-OCTOBRE-2020.pdf

Bulletin municipal n°3 – Janvier 2021

https://rilhac-xaintrie.fr/wp-content/uploads/2021/02/BULLETIN-MUNICIPAL-3-JANVIER-2021.pdf

Bulletin municipal n°4 – Avril 2021

https://rilhac-xaintrie.fr/wp-content/uploads/2021/04/BULLETIN-MUNICIPAL-4-AVRIL-2021-RILHAC-XAINTRIE.pdf

Bulletin municipal n°5 – Juillet 2021

https://rilhac-xaintrie.fr/wp-content/uploads/2021/08/BULLETIN-MUNICIPAL-5-JUILLET-2021.pdf

https://rilhac-xaintrie.fr/wp-content/uploads/2021/08/NOTE-SYNTHETIQUE-BP-2021-ET-CA-2020.pdf

Bulletin municipal n°6 – Novembre 2021

https://rilhac-xaintrie.fr/wp-content/uploads/2021/12/BM-6-NOVEMBRE-2021.pdf